Tøndermarsken

 

Tøndermarsken er flad – og ligger allersydligst i den danske del af Vadehavet, hvor området grænser op til landegrænsen. De inddigede havområder kaldet kogene brydes kun af enkelte træer og af værfter / forhøjninger, Marskgårdene blev anlagt på disse værfter for at undgå oversvømmelser om vinteren og under stormfloder.

 

Igennem området løber Vidåen fra Rudbøl Sø og Magisterkogen i sydøst til Højer og Vidåslusen i nordvest. Syd for Vidåens udløb begynder den nyeste af de mange koge i marsken, Margrethe Kogen. 

Vidåen afvander stort set hele Sønderjylland og en del af Nordtyskland (i alt 1400 km²) og er landets tredjestørste vandløb. Før digerne blev opført, løb åen ud gennem et stort delta ved Rudbøl.

 

Fra åen hentes vand til Danmarks eneste marskbevandingsanlæg. Der løber ca. 400 kilometer vandkanaler, som anvendes til at føre vandet væk fra kogene om vinteren og bevande området om sommeren. Området er opdelt i små fenner (græsningsarealer omkranset af afvandningsgrøfter). Dermed undgås indhegning af de mange græssende dyr. Kanalerne anverndes ligeledes som drikkeforsyning til dyrene i marsken.

 

Udenfor det yderste dige, Margrethediget eller ”Det fremskudte Dige,” som diget fra 1981 mindre prosaisk kaldes, ligger Vadehavet, og der dannes til stadighed mere forland / vader.